แผนผังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๑.พระอุโบสถ

๒.ศาลาราย ๑๒ หลัง

๓.วิหารพระคันธารราฐ

๔.หอระฆัง

๕.หอราชพงศานุสรณ์

๖.พระโพธิธาตุพิมาน

๗.หอราชกรมานุสรณ

์๘.รูปฤษีนั่ง

๙.ปราสาทพระเทพบิดร

๑๐.เจดีย์ทอง ๑๒ องค์

์๑๑.พระมณฑป

๑๒.พระศรีรัตนเจดีย์

๑๓.รูปจำลองปราสาทนครวัด

๑๔.พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ๒ ๓

๑๕.พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๔

๑๖.พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

๑๗.พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ๗ ๘ ๙

๑๘.หอพระมณเฑียรธรรม

๑๙.วิหารยอด

๒๐.หอพระนาก

๒๑.พระปรางค์ ๘ องค์

๒๒.พระระเบียง

กลับหน้าหลัก